Årsmöte

öppettider vid utställningar:

tisdag - torsdag: 12:00-14:00

lördag, söndag: 12:00-15:00

måndag, fredag: stängt

 

Entré 20 kr, medlemmar gratis

Årsmöte

Årsmöte 2018

Årets årsmöte var den 22/2 på Kvarnen kl. 18.30. Kvällens talare var Anna Lindqvist, chef för Kultur och Fritid i Hudiksvall och tidigare i Söderhamn och regionens kulturstrateg.

 

Årsmöte

Föreningens årsmöte hålles före mars månads utgång och bekantgöres minst åtta dagar innan det hålles. Vid årsmötet skall förekomma:

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna

2. Val av justeringsmän

3. Godkännande av årsmötets utlysning

4. Styrelsens berättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Fastställande av balans- och resultaträkning

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande kalenderår

9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

10. Val av

a. Ordförande

b. Övriga ledamöter i styrelsen

c. Suppleanter i styrelsen

d. Revisorer och revisorssuppleanter

11. Fullmakt att teckna postgiro och bank

12. Val av valberedning

13. Övriga ärenden

utställningslokal:

Kvarnen, Kvarngatan 1, Söderhamn

WEB-ansvarig: web(at)soderhamnskonstforening.se

Karta